PRIVACY STATEMENT

Payroll Solutions bvba is er op gebrand de persoonlijke levenssfeer van de uitzendkrachten, werknemers, kandidaten, andere relaties of website bezoekers te respecteren. Deze worden aldus behandeld en beveiligd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid volgens de regels van de privacywetgeving.

 

Wij zijn er niet op gericht persoonsgegevens te verzamelen andere dan deze die op vrijwillige basis verstrekt worden. Een bezoeker van payrollsolutions.be geeft bij het versturen van een formulier of e-mail de toestemming om zijn persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Payroll Solutions met maatschappelijke zetel te Veenlaan 38, 2960 Brecht. Dit bewaren vindt plaats met oog op mogelijke gebruikersprofilering, beheer van klanten en uitzendkrachten, marktonderzoek en direct mailing.

 

Persoonsgegevens van uitzendkrachten, kandidaten en werknemers die verwerkt kunnen worden zijn:

• Naam en adres, e-mail adres en andere contactgegevens

• geboortegegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht,

• pasfoto, nationaliteit, INSZ-nummer, werkvergunning en verblijfsdocument

• curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring

• gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen/assessments die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan

• gegevens over beschikbaarheid en verlof

• andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties.

Payroll Solutions legt enkel bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan eventuele wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ bedoelen we strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag, de nationaliteit, het INSZ-nummer, persoonsgegevens over gezondheid.

 

Payroll Solutions verwerkt ook de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waar wij zaken mee doen of andere zakelijke relaties dit met oog op:

• het doen van aanbiedingen voor dienstverlening

• het verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten

• een zakelijke relatie te onderhouden

• een dienstverleningsovereenkomst te sluiten en te onderhouden voor het beheer van de prestaties van de werknemers die opdrachten uitvoeren binnen uw bedrijf.

We verwerken in dit opzicht onder meer de volgende persoonsgegevens:

• namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

 

Payroll Solutions mag persoonsgegevens ook aan derden overmaken indien de gebruiker hier bij de registratie akkoord is gegaan. Wij danken u om elke wijziging die plaatsvindt aangaande uw persoonsgegevens aan ons door te geven. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens volgens de wet van 8 december 1992. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot info@payrollsolutions.be. Deze beschrijving is conform met het verslag van artikel 29 van de Europese Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

Kantoor Brecht

Veenlaan 38 2960 Brecht

Steeds op afspraak

T: 03/689.34.51

Payroll Solutions bvba – Veenlaan 38, 2960 Brecht – T: 03/689.34.51 - www.payrollsolutions.be  -BTW BE0651779622

Kinderbijslag: Mensura 58 755 - Arbeidsongevallen verzekeringen: AXA polis 720197570 – Mensura EPBW 6051482- PC 322

Vakantiefonds: RJV – RSZ-nummer 1951729-23 – Erkenningsnr. VG.2183/UC